Novčana socijalna pomoć

Potrebna dokumentacija:

- Fotokopija lične karte (za sva punoletna lica i decu stariju od 15 godina koja ne pohađaju školu)
– Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (za sve članove domaćinstva)
– Uverenje o državljanstvu (samo za decu rođenu van Republike Srbije)
– Uverenje iz katastra (za sve članove domaćinstva)
– Uverenje nacionalne službe za zapošljavanje (za radno sposobne članove i decu stariju od 15 godina koja ne pohađaju školu)
– Uverenje za decu da su na redovnom školovanju
– Za decu prijava prebivališta iz SUP-a
– Uverenje fonda PIO (za sve članove domaćinstva da li su korisnici penzije)
– Uverenje da se ne zadužuje porezima i doprinosima (poreska uprava za sve članove domaćinstva)
- Potvrda lokalne poreske administracije
- Fotokopija poslednjeg računa za električnu energiju
- Dokaz o određenom izdržavanju radno nesposobnih lica
- Ukoliko je brak razveden-kopija presude ili dokaz o pokretanju postupka
- Ukoliko su deca vanbračna-kopija presude za izdržavanje ili dokaz o pokrenutom postupku
- Ukoliko je prstao radni odnos-kopija rešenja
- Izjava o imovnom stanju
- Kopija saobraćajne dozvole
NAPOMENA: DOSTAVLJANJE NEISTINITIH PODATAKA PODLEŽE PREKRŠAJNOJ ODGOVORNOSTI PODNOSIOCA ZAHTEVA

Zasnivanje hraniteljstva

Potrebna dokumentacija:

- Lična karta na uvid i njena fotokopija
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Izvod iz matične knjige venčanih
– Uverenje o državljanstvu
– Lekarsko uverenje
– Potvrda o zaposlenju i primanjima
– Potvrda o imovini
– Uverenje o neosuđivanosti (pribavlja CSR po službenoj dužnosti)
– Uverenje da nije lišen roditeljskog prava
– Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti
– Potvrda da nije na evidenciji lica protiv koga je određena mera zaštite od nasilja u porodici

Potencijalno usvajanje

Potrebna dokumentacija:

– Zahtev, svojeručno napisan
- Izvodi iz matične knjige rođenih
- Izvod iz matične knjige venčanih
- Uverenja o prebivalištu (SUP)
- Fotokopija ličnih karata
- Uverenja da nisu pod istragom (sud)
- Uverenja o državljanstvu
- Lekarska uverenja
- Potvrde o zaposlenju i ličnom dohotku
- Uverenje o imovnom stanju

Dokumentacija koja se prilaže ne može biti starija od šest meseci.
Zahtev sa potpunom dokumentacijom podnosi se u sobu br. 5.
Zahtev Centru u Bečeju podnose supružnici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Bečej.

Potvrda za dečiji-roditeljski dodatak

Potrebna dokumentacija:

– Zahtev za izdavanje potvrde (popunjava se u Centru za socijalni rad)
- Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu
- Potvrda o prijavu prebivališta za svu decu (iz SUP-a)
- Fotokopija lične karte majke

Ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu Socijalne zaštite

Potrebna dokumentacija:

– Izvod iz MK rođenih ili venčanih
- Fotokopija zdravstvene knjižice
- Uverenje o zdravstvenom stanju (da ne boluje od zaraznih bolesti i mišljenje neuropsihijatra)
- Fotokopija lične karte
- Uverenje o imovnom stanju
- Poslednji ček od penzije
- Ugovor o doživotnom izdržavanju ili Ugovor o poklonu (ako postoji)
- Rešenje o kategorizaciji za lica mentalno ometena u razvoju
- Uverenje o državljanstvu (za lica rođena van R.Srbije)
- Potvrda nadležne banke o tome da li su i koliko prihodi i primanja lica opterećeni zaduženjima (kredit,administrativna zabrana..)

DOKUMENTACIJA ZA SRODNIKE- ZAKONSKE OBVEZNIKE:
- Fotokopija lične karte
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uverenje nadležne poreske uprave
- U zavisnosti od statusa ( prosek zarade za poslednja tri meseca / potvrda RF PIO za poslednja tri meseca / uverenje NSZ o nezaposlenosti)

UVERENJA O POSLOVNOJ SPOSOBNOSTI

  Da bi građani mogli da se bave samostalnom delatošću, neophodno im je uverenje o poslovnoj sposobnosti koje se dobija u Centru za socijalni rad proverom starateljskih knjiga.
  Potrebna dokumentacija je:
  • pisani zahtev;
  • fotokopija lične karte;
  Ukoliko postoje indicije da zbog bolesti lice treba lišiti poslovne sposobnosti i staviti ga pod starateljstvo, lišenje poslovne sposobnosti je vanparnični sudski postupak koji najčešće pokreću članovi porodice ili organ starateljstva ( Centar za socijalni rad) po službenoj dužnosti. Nakon dobijanja pravosnažne sudske odluke o lišavanju poslovne sposobnosti, u Centru se pokreće i vodi postupak stavljanja lica pod stalno starateljstvo.

STARATELJSTVO

  Starateljstvo kao oblik zaštite primenjuje se u slučajevima maloletne dece ili odraslih i ostarelih lica lišenih poslovne sposobnosti. Ovim oblikom zaštite štite se materijalni i svi drugi interesi lica koja se nalaze pod starateljstvom. Potrebna dokumentacija za određivanje staratelja je:
  • pisani zahtev;
  • fotokopija lične karte;
  • izvod iz Matične knjige rođenih;
  • uverenje o poslovnoj sposobnosti;
  • uverenje da lice nije pod istragom;
  • uverenje o radnim odnosu;
  • lekarsko uverenje;
  • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava